Juri Tetzlaff

Lehrbeauftragter (Lecturer)
Musikpädagogik (Music pedagogics)
Fachgruppe 1: Komposition, Musiktheorie, Musikpädagogik, Musikwissenschaft, Musikinformatik, Musikjournalismus (Composition, music theory, music education, musicology, music informatics and music journalism Department)

Kontakt

E info@juri.de